Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Zonnecomfort BV: Zonnecomfort BV gevestigd te (3311 BR) Dordrecht, Varkenmarkt 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68449518;

Opdrachtgever: zijnde natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Zonnecomfort BV een overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Zonnecomfort BV een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst: een tussen Zonnecomfort BV en opdrachtgever te sluiten of gesloten overeenkomst ter zake de levering, montage, installatie en/of in bedrijfstelling van producten inclusief de daaraan voorafgaande adviezen.

Product: een zonnepaneel, omvormer, dakbedekking, montagematerialen alsmede alle componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een werkend zonnesysteem;

Werkzaamheden: onder andere montage, installatie en inbedrijfstelling van producten door Zonnecomfort BV;

Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zonnecomfort BV en de opdrachtgever, waarop Zonnecomfort BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die Zonnecomfort BV aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Zonnecomfort BV en de opdrachtgever.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zonnecomfort BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Indien Zonnecomfort BV deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Zonnecomfort BV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van Zonnecomfort BV zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat Zonnecomfort BV zijn offertes tot de aanvaarding ervan nog kan herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken.

3.2 Een samengestelde offerte verplicht Zonnecomfort BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Zonnecomfort BV gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Zonnecomfort BV gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Zonnecomfort BV uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.6 Indien de opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Zonnecomfort BV een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Zonnecomfort BV pas aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

3.7 Zonnecomfort BV is gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Zonnecomfort BV – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.8 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden binden de opdrachtgever nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever is gehouden Zonnecomfort BV tijdig alle informatie te verstrekken, welke Zonnecomfort BV naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Zonnecomfort BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het personeel van Zonnecomfort BV en door hem ingeschakelde derde zodra deze op de plaats waar de werkzaamheden gedaan dienen te worden is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven ver­richten gedurende de normale werkuren.

 4.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat er geen asbest aanwezig is op de plek waar het product wordt gemonteerd.

4.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Zonnecomfort BV tijdig kan beschikken over:

– de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

– het ontruimde gebouw, terrein of water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, gereedschap en hulpmiddelen;

– aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;

– de aangewezen plaats die geschikt is voor opslag en montage.

4.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatrege­len zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoor­schriften te voldoen.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zonnecomfort BV zijn verstrekt, of Zonnecomfort BV niet kan beschikken over de hierboven in dit artikel genoemde ruimtes en/of voorzieningen, heeft Zonnecomfort BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Zonnecomfort BV – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Zonnecomfort overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zonnecomfort BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zonnecomfort BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van opdrachtgever.

5.3 Zonnecomfort BV wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

5.4 Zonnecomfort BV is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover Zonnecomfort BV deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 6 Meer- en minderwerk

6.1 Door de opdrachtgever mogen er na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Zonnecomfort BV, alsnog wijzigingen worden aangebracht in de (uitvoering van de) overeenkomst mits de wijzigingen door de opdrachtgever schriftelijk aan Zonnecomfort BV worden gemeld, vóórdat Zonnecomfort BV een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Zonnecomfort BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Zonnecomfort BV deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Zonnecomfort BV een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Zonnecomfort BV gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Zonnecomfort BV is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.2 Indien Zonnecomfort BV de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Zonnecomfort BV te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Zonnecomfort BV gesloten overeenkomst.

6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, eventueel – in verband met werkzaamheden elders – met tussenpozen van inactiviteit, zullen de door Zonnecomfort BV opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, inclusief de tijd die met de inactiviteit gepaard gaat. Zonnecomfort BV is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

6.4 Indien Zonnecomfort BV voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Zonnecomfort BV zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Zonnecomfort BV heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Zonnecomfort BV te voldoen.

 

Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen Zonnecomfort BV en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.2 Indien enige door Zonnecomfort BV opgegeven termijn wordt overschreden, is Zonnecomfort BV ter zake pas in verzuim nadat de opdrachtgever Zonnecomfort BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Zonnecomfort BV een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 De door Zonnecomfort BV opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Zonnecomfort BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn, de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht door Zonnecomfort BV.

 

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Zonnecomfort BV aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Zonnecomfort BV heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden betaling van een voorschot te eisen dat gelijk is aan 60% van de op dat moment berekende, totale betalingsverplichting van de opdrachtgever. Bij de eerste betaling dient altijd de totaal verschuldigde BTW te worden voldaan.

9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW voor consumenten en voor ondernemers (handelsovereenkomsten) de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

9.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan Zonnecomfort BV overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.4 Indien door Zonnecomfort BV, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

9.6 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zonnecomfort BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Zonnecomfort BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zonnecomfort BV gerechtigd – onverminderd alle overige aan Zonnecomfort BV toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Zonnecomfort BV is nagekomen.

10.2 Indien bij Zonnecomfort BV de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Zonnecomfort BV gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Zonnecomfort BV de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Zonnecomfort BV aan voldoet, heeft Zonnecomfort BV het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Voorts is Zonnecomfort BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

– als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zonnecomfort BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zonnecomfort BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 11 Garantie

11.1 Zonnecomfort BV zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

11.2 Indien voor de door Zonnecomfort BV geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Zonnecomfort BV zal de opdrachtgever hierover informeren. Zonnecomfort BV staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Zonnecomfort BV zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven. Geen garantie wordt voorts verstrekt voor situaties zoals hierna vermeld in artikel 13 lid 9.

11.3. Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Zonnecomfort BV kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Zonnecomfort BV. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Indien Zonnecomfort BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Indien Zonnecomfort BV aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Zonnecomfort BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zonnecomfort BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zonnecomfort BV toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4 Zonnecomfort BV is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Zonnecomfort BV is jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Zonnecomfort BV bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

12.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Zonnecomfort BV. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

12.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

12.8 De opdrachtgever vrijwaart Zonnecomfort BV voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Zonnecomfort BV uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Zonnecomfort BV en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

12.9 De opdrachtgever kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Zonnecomfort BV op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Zonnecomfort BV verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan Zonnecomfort BV verstrekte gegevens;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;
 5. doordat door of namens de opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zonnecomfort BV.

12.10 Voorts is Zonnecomfort BV niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Zonnecomfort BV het gevolg is van:

 1. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 2. tekortschieten van hulppersonen;
 3. transportmoeilijkheden;
 4. brand en verlies van te leveren zaken;
 5. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 6. gewelddadige of gewapende acties of
 7. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker.

12.11 De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in de leden 9 en 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zonnecomfort BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

Artikel 13 Rechten van intellectueel eigendom

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen – voor zover van toepassing – alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan Zonnecomfort BV. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend Zonnecomfort BV bevoegd.

13.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en/of het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

13.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Zonnecomfort BV te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Zonnecomfort BV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door Zonnecomfort BV tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van Zonnecomfort BV, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 In het kader van de overeenkomst door Zonnecomfort BV geleverde blijft eigendom van Zonnecomfort BV totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Zonnecomfort BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

14.2 Het door Zonnecomfort BV geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

14.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zonnecomfort BV veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Zonnecomfort BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zonnecomfort BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zonnecomfort BV gerechtigd tot deze penningen.

14.4 Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens Zonnecomfort BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

14.5 Voor het geval Zonnecomfort BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Zonnecomfort BV en door hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zonnecomfort BV zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van blijvende overmacht is Zonnecomfort BV gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Zonnecomfort BV is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Zonnecomfort BV welke niet voor risico van Zonnecomfort BV komen en de omstandigheid dat Zonnecomfort BV een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Zonnecomfort BV te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

15.3 In geval van tijdelijke overmacht is Zonnecomfort BV gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de

(betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door Zonnecomfort BV uitgevoerde deel van de overeenkomst.

15.4 Indien Zonnecomfort BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Zonnecomfort BV bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 16 Klachten

16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee maanden

16.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Zonnecomfort BV geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Zonnecomfort BV op te schorten.

16.3 Indien Zonnecomfort BV een klacht gegrond acht, is Zonnecomfort BV gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

16.4 De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Zonnecomfort BV de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Zonnecomfort BV kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen vierentwintig (24) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen vierentwintig (24) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

17.2 De rechter in de vestigingsplaats van Zonnecomfort BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zonnecomfort BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.